1
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาด อาคารเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรนางลือ รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สภ.นางลือ) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหาพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. รายละเอียด
เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.หนองน้อย รายละเอียด

เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.นางลือ

รายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกจัดหากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

ติดรถยนต์(๒๒/๐๙/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ประจำสถานีตำรวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเขาแก้ว และ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว (๑๑/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรายการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารโดยการประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลง ๒๙ มิ.ย.๖๐ (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๒๓/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๒๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๒๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียด
จังหวัดชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๐๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเท้นทางแหล่งท่องเที่ยว(CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิคส์(e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๓๖๑๐๔๖๗๗) (๐๔/๐๔/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๕/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๔/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๐๓/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๐๒/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๑๐/๐๑/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๑๒/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๑๑/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๑๐/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๙/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
"ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐"
(๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๘/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๔๕ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ ได้เป็นประธานในพิธี " การปล่อยแถวรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวย ความสะดวกด้านการจราจร ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ อ.เมืองชัยนาท" ณ กองอำนวยการร่วม บริเวณหน้าศาลากลาง อ.เมือง จว.ชัยนาท

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ประธานในพิธี , พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , หัวหน้าสถาน และข้าราชการตำรวจในสังกัด , หน่วยงานในจังหวัดชัยนาท และจิตอาสา ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทสกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าที่ทำการ ภ.จว.ชัยนาท

อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , หัวหน้าสถานีในสังกัด , ตัวแทนนายอำเภอเมืองชัยนาท , ตัวแทนทหารจากหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยที่ ๒ กองรักษาความสงบเรียบร้อยที่ ๓ ศูนย์ทหารปืนใหญ่ และจิตอาสา ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงวันวาเลนไทน์ และเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าที่ทำการ ภ.จว.ชัยนาท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และ พ.ต.อ.ชูชาติ โสภา ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยนาท ...ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี .พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินชัยนาท อ่านต่อ
2
<<
>>
 

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ  ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นำโดย.. พล.ต.ต.ประการ ..ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท และ พ.ต.อ.อดิศร บุญประทีป ผกก.(สอบสวน)ฯรรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด