*อ่านทั้งหมด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (สภ.นางลือ)(๑๒/๑๒/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทจำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๐๘/๑๒/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหาพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. รายละเอียด
เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.หนองน้อย รายละเอียด

เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.นางลือ

รายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกจัดหากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

ติดรถยนต์(๒๒/๐๙/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ประจำสถานีตำรวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเขาแก้ว และ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว (๑๑/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรายการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารโดยการประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลง ๒๙ มิ.ย.๖๐ (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๒๓/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๒๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๒๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียด
จังหวัดชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๐๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเท้นทางแหล่งท่องเที่ยว(CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิคส์(e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๓๖๑๐๔๖๗๗) (๐๔/๐๔/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๑๒/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๑๑/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๑๐/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๙/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
"ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐"
(๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๘/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
  เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ประการ ประจง รรท.ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ได้รับมอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว และกระบองไฟ จำนวน ๕๐ อัน จากคุณสายันณ์ โทด้วง ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขา ชัยนาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ............................ ใใใใใ

 

อ่านต่อ

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. พ.ต.อ.ประการ ประจง รรท.ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๐ เพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานปล่อยแถว  ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน จังหวัดชัยนาท ............................. ใใใใใ

 

อ่านต่อ

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.ประการ ประจง รรท.ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายรณภพ เหลืองไฟโรจน์ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธาน ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ............................

 

อ่านต่อ

 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พ.ต.อ.ประการ ประจง รรท.ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ์ ....รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท,พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.สุกิจ อรุณกฤษ์ถวิล รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท, พ.ต.อ.อดิศร บุญประทีป ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ,พ.ต.อ.ชูชาติ โสภา ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท .และข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับ ............................

อ่านต่อ