ข่าวสาร/กิจกรรม ภ.จว.ชัยนาท » จากกรณีมีผู้ถ่ายคลิป youtube “เกรียงไกร ไทยอ่อน 2” การตั้งจุดตรวจของ สภ.เมืองชัยนาท

จากกรณีมีผู้ถ่ายคลิป youtube “เกรียงไกร ไทยอ่อน 2” การตั้งจุดตรวจของ สภ.เมืองชัยนาท

29 กันยายน 2022
156   0

จากกรณีมีผู้ถ่ายคลิป youtube “เกรียงไกร ไทยอ่อน 2” การตั้งจุดตรวจของ สภ.เมืองชัยนาท ซึ่งได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจในวันที่ 28 ก.ย.65 เวลา 13.00 – 15.00 น. บริเวณหน้าตู้ยามเสือโฮก ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท และผู้ถ่ายคลิปการตั้งจุดตรวจดังกล่าว ได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการตั้งจุดตรวจดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งจุดตรวจปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันปราบปราม ไม่มีอำนาจในการจับกุมตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
  2. มีการเขียนข้อหาลงในกระดาษโน้ต เพื่อนำไปให้พนักงานสอบสวนที่อยู่ในตู้ยามเสือโฮก
    จากการตรวจสอบ พบข้อเท็จจริงดังนี้
  3. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สภ.เมืองชัยนาท ได้อาศัยความตามมาตรา 4 (37) (ฉ) แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามคำสั่ง ตร.ที่ 524/2562 ลง 18 ก.ย.62 มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร โดยให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร เป็นเจ้าพนักงานจราจร และคำสั่ง สภ.เมืองชัยนาท ที่ 130/2565 ลง 1 เม.ย.65 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 จึงทำให้ข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามและตำแหน่งอื่น ของ สภ.เมืองชัยนาท เป็นเจ้าพนักงานจราจรและมีอำนาจจับกุมผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ หรือ พ.ร.บ.อื่นๆได้ ตามอำนาจหน้าที่
  4. การเขียนข้อหาลงในกระดาษโน็ตดังกล่าว เป็นขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก หรือ พ.ร.บ.อื่นๆ ได้อธิบายข้อกล่าวหา ข้อหา และฐานความผิดให้ผู้ขับขี่หรือผู้กระทำความผิดทราบ พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดเบื้องต้นในกระดาษให้ผู้กระทำผิดนำมาพบเจ้าพนักงานจราจรเพื่ออกใบสั่งตามความผิดที่เกิดขึ้นบริเวณ สภ.เมืองชัยนาท สาขาย่อยเสือโฮก ยังไม่ใช่เป็นการจับกุมแต่อย่างใด