1
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาด อาคารเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรนางลือ รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้าอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๙/๑๒/๒๖๐)
รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สภ.นางลือ) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๒/๑๒/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหาพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองน้อย รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.นางลือ รายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. รายละเอียด
เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.หนองน้อย รายละเอียด

เผยแพร่ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดเล็ก) สภ.นางลือ

รายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกจัดหากล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

ติดรถยนต์(๒๒/๐๙/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ ประจำสถานีตำรวนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ (ทดแทน) สถานีตำรวจภูธรเขาแก้ว และ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว (๑๑/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรายการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารโดยการประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดชัยนาท ลง ๒๙ มิ.ย.๖๐ (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๒๓/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๒๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๒๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียด
จังหวัดชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางแหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (๐๕/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเท้นทางแหล่งท่องเที่ยว(CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิคส์(e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๐๐๓๖๑๐๔๖๗๗) (๐๔/๐๔/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๗/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๑/๐๖/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๕/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๓/๐๔/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๐๓/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๐๒/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๑๐/๐๑/๒๕๖๑) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๗/๑๒/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๖/๑๑/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๑๐/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๙/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๔/๐๘/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๕/๐๗/๒๕๖๐) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์
"ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เรื่อง ราคากลางการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
"เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐"
(๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธจังหวัดชัยนาท (๐๘/๐๖/๒๕๖๐) รายละเอียด
ายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ของตำรวจภููธรจังหวัดชัยนาท (๑๙/๐๕/๒๕๖๐) รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ ๐๓ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เกี่ยวข้อง , คณะกรรมกการ กต.ตร.จ.ชัยนาท
โดยตำแหน่ง,ผู้ทรงคุณวุฒิ , ภาคประชาชนที่มาจากการคัดเลือก , ฝ่ายเลขานุการ กต.ตร.จ.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๒  ภ.จว.ชัยนาท โดยมี นายพลสิทธิ์  คำสอน อัยการจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทั้งภาคประชาชนร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธาน

อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๔๕ น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.๑ ได้เป็นประธานในพิธี " การปล่อยแถวรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวย ความสะดวกด้านการจราจร ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ อ.เมืองชัยนาท" ณ กองอำนวยการร่วม บริเวณหน้าศาลากลาง อ.เมือง จว.ชัยนาท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท ประธานในพิธี , พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท , หัวหน้าสถาน และข้าราชการตำรวจในสังกัด , หน่วยงานในจังหวัดชัยนาท และจิตอาสา ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทสกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หน้าที่ทำการ ภ.จว.ชัยนาท อ่านต่อ
2
<<
>>
 

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ ภ.จว.ชัยนาท ได้จัดการประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๖๑ ของ ภ.จว.ชัยนาท ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิ.ย. ๖๑ ณ บริเวณลานปูนเขื่อนเรียงหิน อ.เมืองชัยนาท และสนามฝึกสถานีตำรวจภูธรอำเภอหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมีคณะกรรมประกวดการฝึกฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง ๑๔ สภ. เข้าร่วม

อ่านต่อ
 

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.ประการ  ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ธนา  ชูวงศ์  รอง ผบช.ภ.๑ พร้อมคณะตรวจราชการของ ภ.๑  ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม ๒ ภ.จว.ชัยนาท

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด